Pro přenos analogových signálů se používají analogové modulace. Tento způsob přenosu více a více ustupuje přenosu digitálnímu.

U obou typů modulací se jako nosná používá harmonické (sinusové) napětí o vysokém kmitočtu. Toto napětí se označuje jako nosná (carrier):

uC(t) = AC·sin(ωC·t+φC) = AC·sin(2πfC·t+φC)

Měnit (modulovat) můžeme 3 parametry a z toho vychází 3 modulace:

AC

amplituda

amplitudová modulace

fC

frekvence

frekvenční modulace

φC

fáze

fázová modulace

Časový průběh a spektrum signálu

Časový průběh a spektrum jsou dva způsoby jak pracovat se signály.

Časový průběh: je záznam hodnot signálu v čase.

Spektrum: je obsah harmonických (sinusových) časových průběhů v signálu. Slovem obsah je v myšleno, které kmitočty jsou přítomné a jakou mají velikost.

Ukážeme si to na příkladu měření teploty v místnosti.

Časový průběh teploty v místnosti za 48 hodin.
Figure 1. Časový průběh teploty v místnosti za 48 hodin. Zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz/

Na obrázku je časový průběh záznamu teploty za 2 dny (48 hodin) pro různé způsoby vytápění kancelářských prostor:

 • Červený časový průběh je bez útlumu topení.

 • Modrý časový průběh je s útlumem topení mimo pracovní dobu o 2°C.

 • Žlutý časový průběh je s útlumem topení mimo pracovní dobu o 3°C.

 • Zelený časovýprůběh je s útlumem topení mimo pracovní dobu o 4°C.

Časové průběhy teplot při režimu s útlumem přirozeně kolísají v pravidelném rytmu pracovní doba/útlum. Křivky jsou podobné harmonickému průběhu (sinusovce).
Je to přirozené: V pracovní době je teplota vyšší, v době útlumu nižší a mezi těmito dobami jsou přechody. Rozdíl mezi teplotou v pracovní době a v době útlumu závisí na režimu. V režimu bez útlumu je minimální a největší je v režimu s útlumem o 4°C.

Můžeme tedy říct, že časový průběh teploty obsahuje harmonický (sinusový) s periodou T = 24 hodin (kmitočet bude menší než 1 Hz) a amlitudou, která bude záviset na hloubce útlumu např. 2°C.
Pokud bychom sledovali delší časové období, tak bychom mohli zjistit, že je jakási pravidelnost v časovém průběhu teploty po týdnech a tudíž časový průběh obsahuje ještě další harmonický časový průběh s periodou týden, atd.

A právě tomuto obsahu (perioda nebo spíše kmitočet a amplituda) harmonických časových průběhů říkáme spektrum.

Ale, co když časový průběh na první pohled NEvypadá, že by obsahoval harmonické časové průběhy?

Problematikou časových průběhů se zabýval francouzský matematik a fyzik Jean Baptiste Joseph Fourier, kterému se podařilo dokázat, že periodický časový průběh libovolného tvaru lze rozložit z harmonických (sinusových) časových průběhů zkráceně jim říká harmonické.
Je to velmi podobné tomu, že libovolnou barvu můžeme složit ze základních barev barevného spektra vhodným mícháním.

Každá harmonická má mimo kmitočet aplitudu, která reprezentuje množství energie(výkonu), kterou nosná nese. Spektrum je rozložení energie (výkonu) signálu na jednotlivé nosné. Graf spektra má tedy vodorovnou osu kmitočtovou a svislou osu energetickou (výkonovou).

Více viz Praktická elektronika/Spektrum signálu. Informace o spektru signálu je důležitá pro přenos

Z hlediska přenosu signálů je informace o spektru signálu důležitá, protože ukazuje na to, jaký rozsah kmiročtů musí zpracovávat obvody: zesilovače, kabeláž, antény,…​
Důležitým parametrem je pak šířka spektra tj. rozdíl nejvyššího a nejnižšího kmitočtu vyskytujícího se v signálu, protože ukazuje na množství informace signálem přenášené.

Amplitudová modulace (AM)

Pro zjednodušení budeme uvažovat fázi: φC = 0°,
takže nosná bude uC(t) = AC·sin(ωC·t)

Nosná.
Figure 2. Nosná.

Modulaci pak lze zapsat:

uvf(t) = [AC + s0(t)] · sin(ωC·t)

Vzorec resp. jeho první část: AC + s0(t) lze interpretovat tak, že modulační signál s0(t) se přičítá k původní velikosti nosné AC.

Modulační signál.
Figure 3. Modulační signál.
Amplituda nosné s modulačním signálem.
Figure 4. Amplituda nosné s modulačním signálem.
AM modulace 50%.
Figure 5. AM modulace 50%.
AM modulace 100%.
Figure 6. AM modulace 100%.
AM.
Figure 7. AM.
Obálkový demodulátor.
Figure 8. Obálkový demodulátor.

Amplitudová modulace s potlačenou nosnou (DSB-SC)

Nevýhodou amplitudové modulace je spotřeba velké části energie (60%) na nosnou, která nenese žádnou informaci. Tento problém odstraňuje její varianta, které říkáme amplitudová modulace s potlačenou nosnou (DSB-SC - Double Side Band - Suppressed Carrier).
Princip modulace DSB-SC je důležitý pro pochopení principu digitálních modulací (ASK, PSK, QAM).

Blokové schéma DSB-SC modulátoru/demodulátoru.
Figure 9. Blokové schéma DSB-SC modulátoru/demodulátoru.

Hlavní částí modulátoru i demodulátoru je tento blok mixer. Jedná se tzv. směšovač, jehož funkce a obvodové schéma jsou podrobněji popsány v kapitole Směšovač (mixer).

Zjednodušeně řečeno je to obvod, který ze dvou harmonických (sinusových) napětí vyrobí opět dvě harmonická napětí s kmitočty danými součtem a rozdílem vstupních kmitočtů: f1, f2 >> (f1 + f2), (f1 - f2).

Princip modulátoru

Na vstup modulátoru jsou přivedeny dva signály:

 • s0 - modulační signál s kmitočtem v základním pásmu f0,

 • sC - nosná s kmitočtem fC.

Modulátor provede modulaci modulačního signálu na nosnou a výstupní modulovaný signál pak obsahuje dvě části:

 • (fC - f0) - dolní postranní pásmo,

 • (fC + f0) - horní postranní pásmo.

Princip demodulátoru

Na vstup demodulátoru je přiveden přijímaný signál obsahující dvě části dolní (fC - f0) a horní (fC + f0) postranní pásmo. K jeho demodulaci potřebujeme obnovenou nosnou. Ta se vyrábí pomocí synchronizátoru (obvykle PLL) nebo se musí jinou cestou dopravit z vysílače (jiným kanálem).
Výstupní signál pak obsahuje:

 • fC - (fC - f0) = f0 - demodulovaný signál,

 • fC + (fC - f0) = 2fC - f0 - signál na dvojnásobné frekvenci, který je elemininován filtrem (dolní propustí),

 • fC - (fC + f0) = -f0 - nereálný signál,

 • fC + (fC + f0) = 2fC + f0 - signál na dvojnásobné frekvenci, který je elemininován filtrem (dolní propustí).

Frekvenční modulace (FM)

Fázová modulace (PM)

Porovnání analogových modulací AM, FM a PM